Storitve

Storitve

Za stranke opravljamo naslednje storitve:
- vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige)


- vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk, vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije)
- vodenje analitičnih razvidov prihodkov, stroškov in odhodkov
- obračun plač in ostalih dohodkov iz naslova zaposlitve vključno z izdelavo vseh predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili
- obračun drugih dohodkov fizičnih oseb (avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin, potnih stroškov…)
- vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov
- izdelava letnih poročil v skladu z ZGD in SRS
- izdelava medletnih poročil po naročilu in za potrebe naročnika
- izdelava ostalih poročil za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, Intrastat…
- opravljanje ostalih računovodskih storitev (usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem, obračun obresti, priprava plačilnih nalogov, opravljanje elektronskega plačilnega prometa, priprave predlogov kompenzacije…)
- računovodsko svetovanje (opozarjanje na nepravilnosti pri poslovanju, seznanjanje in opozarjanje na spremembe itd.)
- vse ostale storitve vezane na poslovanje in računovodstvo

Ogledov: 1805